سیگار جی جی

15,000 تومان

سیگار جی جی

فوق العاده سنگین

بسته بندی زیبا

نیکوتین ۱.۱ میلی گرم

قطران ۱۲ میلی گرم

دسته: